Mobilitetspaketet2022

Mobilitetstillägg från den 1 april

Under februari månad 2022 genomfördes den andra fasen av EU:s Mobility Package. Mobilitetspaketet innebär bland annat skärpta regler för cabotagetransporter, höjda ersättningsnivåer för chaufförerna, större krav på dokumentation samt obligatorisk registrering av alla chaufförer i EU:s gemensamma databas vilket innebär mycket extra administration för åkerierna. De nya direktiven syftar till att skapa en mer rättvis konkurrens på EU:s inre marknad samt skapa bättre löne- och arbetsvillkor för lastbilschaufförerna. 

De exakta konsekvenserna av dessa nya direktiv har varit svåra att förutspå, förutom att det oundvikligen skulle leda till högre kostnader, längre ledtider samt en förvärrad kapacitetsbrist på marknaden.

MTS har medvetet avvaktat för att se vilken verklig påverkan införandet har haft på våra kostnader. Efter att ha analyserat resultatet tvingas även vi nu införa ett mobilitetstillägg (+8%) som börjar gälla från den 1 april 2022, detta som en direkt konsekvens av EU:s mobilitetspaket.

EU:s Mobility Package kommer att fortsätta att implementeras i flera steg de kommande åren fram till 2026. Då det råder stor osäkerhet kring eventuellt ytterligare effekter av mobilitetspaketet förbehåller vi oss rätten att justera tillägget om så skulle bli nödvändigt.

MTS välkomnar självklart alla initiativ som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för chaufförerna samt skapa en mer rättvis konkurrens på transportmarknaden och vi fortsätter att jobba outtröttligt för att leverera flexibla logistiklösningar av högsta kvalitet till våra kunder.

FLER NYHETER

Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners, kollegor, agenter och chaufförer för det gångna året och tillönska er alla en God Jul och ett Go

Som en viktig del i vårt ISO arbete ingår utförande av kundundersökningar.

Vänligen klicka på länken för att se MTS trafikschema för Jul- och Nyårshelgen 2023.