Kvalitet & miljö policy

MTS jobbar aktivt för att minska miljöeffekterna från fordon och maskiner. Vagnparken är av högsta standard och genomgår kontinuerlig service som säkerställer att ekipagen alltid är i absolut toppskick. En miljömedveten satsning har varit att utrusta samtliga fordon med senaste EUR-motorerna. Som bränsle används miljöklass 1 diesel i alla fordon och maskiner där detta går att uppbringa.

MTS är miljö och kvalitetssäkrade enlig ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

POLICY

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • att endast sälja och leverera transporter och övriga tjänster till överenskomna specifikationer och krav.
 • att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner.
 • att ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkter.
 • att förebygga föroreningar och ohälsa i vår verksamhet.
 • att sträva efter att människor inte skadas.
 • att verka för en god arbetsmiljö.
 • att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt med våra kunder överenskomna krav.
 • att uppnå inom ramen för vårt ledningssystem ställda mål.
 • våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Trafiksäkerhetspolicy

MTS ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Detta innebär följande grundsyn:

 • vi använder alltid säkerhetsbälte
 • vi håller avstånd till framförvarande
 • vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • vi respekterar gällande viktbestämmelser
 • vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • vi är sprit- och drogfria – inkl starka mediciner - och undviker att köra då vi är trötta
 • vi accepterar inte uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • vi håller fordonen i trafiksäkert skick
 • vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott